Såhär använder du Folkhälsokollen

Vad kan jag göra på Folkhälsokollen?

På Folkhälsokollen kan du studera hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid i Stockholms län.

Din kommun/stadsdel:

Välj vilken kommun/stadsdel du vill se. Alla indikatorer visas förvalt, om du är intresserad av en specifik indikatorgrupp kan du klicka på den gruppen (i menyn med blå rektangulära knappar) för att filtrera listan. Genom att ställa dig på knapparna ser du vilka indikatorer som ingår i gruppen. I trenddiagrammen ses utvecklingen över tid i den valda kommunen/stadsdelen och genomsnittet i Stockholms län. När du ställer dig på trendlinjen visas värden för specifika år.

För att läsa mer om indikatorn klickar du på i:et efter indikatorns namn. Om du är intresserad av att se fördelningen av en indikator uppdelad på kön (ibland även ålder och utbildningsnivå) klickar du på Fördelning till höger i diagrammet. Du kan också välja fliken Fördelning högst upp på sidan om du vill undersöka fördelningen över till exempel kön för olika indikatorer i olika kommuner och stadsdelar.

Jämför kommuner och stadsdelar:

Här kan flera kommuner/stadsdelar jämföras med varandra.

Kartor

Här kan den geografiska spridningen visualiseras på kartor. Du väljer först vilken indikator du vill se och sedan om data skall vara könsuppdelade eller inte.

Utveckling över tid

Om du vill jämföra tidstrender mellan olika kommuner och stadsdelar klickar du på Utveckling över tid.

Först väljer du en indikator, sedan vilken kommun/stadsdel du vill ska vara markerad i diagrammet och slutligen vilka kommuner/stadsdelar du vill jämföra med. Observera att du måste klicka på Apply längst ner i rullistrutan för att dina val av jämförelseområden ska sparas. För att få rutan med rullistan att försvinna klickar du utanför den.

Spridning

Om du klickar på Spridning visas ett diagram över spridningen i länet för alla indikatorer.

Den kommun/stadsdel du väljer visas med en blå markering. Den prickade linjen anger medelvärdet i Stockholms län. Listan är sorterad så att de indikatorer där den valda kommunen/stadsdelen ligger högt jämfört med de övriga kommunerna/stadsdelarna kommer först och de där den ligger lågt kommer sist. Observera att det för vissa indikatorer är positivt att ligga högt (till exempel ålder för nyinsjuknande i hjärtinfarkt), medan det för andra är negativt (till exempel andel dagligrökare).

Samband mellan indikatorer

Genom att välja Samband mellan indikatorer kan du i samma diagram se hur fem indikatorer varierar i olika kommuner/stadsdelar.

Du väljer först vilka kommuner/stadsdelar du vill jämföra. Observera att du måste klicka på Apply längst ner i rullistrutan för att dina val av områden ska sparas. För att få rutan med rullistan att försvinna klickar du utanför den. Du kan därefter välja upp till fem olika indikatorer att visa i diagrammet. Det är viktigt att lägga märke till att skalorna, och därmed storleken på skillnaderna mellan kommunerna/stadsdelarna, varierar för de olika indikatorerna.

Om indikatorerna:

Här finns en lista med alla indikatorer samlade. Klicka på en indikator för att läsa mer. I indikatortexten anges definition, källa, motivering, fördelning och insatser. Det finns även länkar till mer information. Samtliga indikatortexter är expertgranskade.

Övriga frågor

Varför saknas vissa värden och kartor/diagram?

Värdena för medellivslängd är inlagda för män respektive kvinnor (ej sammanlagt) och saknas därför under fliken Alla indikatorer. För att se dem går du in på Fördelning och väljer kommun/stadsdel samt indikatorn Hälsoutfall - Medellivslängd. För vissa barnindikatorer, samt andel röstande i kommunalval och anmälda våldsbrott är det tvärtom, värdena finns bara för alla sammanlagt och inte uppdelat på kvinnor och män. Då saknas information under Fördelning samt vid Kartor under Jämför kommuner/stadsdelar. Vilka uppdelningar av data som finns för övrigt (ålder, utbildningsnivå) varierar mellan olika indikatorer.

Hur ska värdena i verktyget tolkas?

Vad står de olika utbildningsnivåerna för i diagrammen och kartorna?

Utbildning visar högsta genomgångna utbildningsnivå, oavsett om fullständiga betyg finns eller inte. Eftergymnasial utbildning innebär minst en termins avslutade eftergymnasiala studier.

Vilka siffror är åldersstandardiserade och vad innebär det?

Siffrorna för Stockholms läns folkhälsoenkät Hälsa Stockholm är åldersstandardiserade. Detta har gjorts för att underlätta jämförelser över tid samt jämförelser mellan kommuner/stadsdelar. Eventuella skillnader alternativt avsaknad av skillnader beror därmed inte på att åldersstrukturen skiljer sig åt mellan åren eller mellan kommuner/stadsdelar.

Skriva ut, exportera och analysera data

Hur gör jag om jag vill skriva ut?

Tryck på ”Download” längst ned på sidan. Välj sedan ”PDF” och lämplig utskriftsstorlek ”paper size”, för att det ska se ut som på skärmen välj A4 och ”at most 1 page wide”. Tips: Minska gärna bredden på sidan innan du väljer ”Download” om du har en lite större skärm, då blir utskriften snyggare.

Hur gör jag om jag vill överföra en bild till power point eller word?

Du kan göra en skärmdump på hela skärmen (tryck print screen (windows), cmd+ shift+4 (mac)), och klistra in i word /power point. Du kan kan också välja en del av skärmbilden med hjälp av programmet Skärmklippsverktyget (Windows) eller cmd+ctrl+ shift+4 (Mac). Eller så kan du göra en bild (image). Tryck på ”Download” längst ned på sidan. Välj sedan ”Image” och du får en png-fil.

Hur gör jag om jag vill göra mer avancerade analyser än de som jag ser i Folkhälsokollen?

Du kan ladda ner alla data som används i verktyget genom att klicka på knappen Ladda ner data och arbeta vidare med dem i Excel eller något annat kalkyl-/statistikprogram. Ladda ner mappen och packa upp den (unzip) på din dator. I datafilen kan du även se konfidensintervallen samt om en kommun/stadsdel skiljer sig statistiskt signifikant från länsmedelvärdet. Detta gäller för data från undersökningen Hälsa Stockholm.

Vill du göra egna analyser kan du be om hjälp med det genom att kontakta Folkhälsokollens supportbrevlåda folkhalsokollen.slso@sll.se

Om källorna och uppdateringar

Hur får jag reda på mer om datakällorna som materialet baseras på?

Klicka på rubriken Datakällor i övre högra hörnet.

Har några justeringar gjorts för bortfallet i Hälsa Stockholm?

Det finns brister med urvalsundersökningar. En av dessa är att bortfall kan få snedvridande effekter på materialet då de som väljer att inte svara på goda grunder kan misstänkas skilja sig från de svarande.

För att justera för bortfallets snedvridande effekter, samt urvalsdesignen, har en kalibreringsvariabel används för att justera för bortfallet i Hälsa Stockholm. Kalibreringsvariabeln gör även en åldersstandardisring av variablerna för att underlätta jämförelser över tid och mellan kommuner/stadsdelar så att skillnader inte beror på att åldersstrukturen skiljer sig åt.

När uppdateras Folkhälsokollen?

Uppgifterna från Stockholms läns folkhälsoenkät (Hälsa Stockholm) uppdateras då undersökningen genomförts var fjärde år. Nästa undersökning genomförs 2018 och data kommer att finnas tillgängligt under 2019. Uppgifter ur VAL-databaserna, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF), SCB/TRF, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Områdesdatabasen (ODB), Valmyndigheten, barnhälsovården samt Rädda Barnen uppdateras i Folkhälsokollen när de är tillgängliga. Vår uppdatering planeras till två gånger årligen, i juni respektive november.

Teknik

Folkhälsokollen fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta. Materialet kan, på grund av en "bugg" i statistikprogrammet Tableau, för tillfället bli beskuret i högerkanten vid användning av skärm som har en upplösning på mindre än 1000 px i bredd. Vi arbetar för en snabb lösning på problemet.

Support

Var kan jag vända mig med frågor?

Kontakta vår support på folkhalsokollen.slso@sll.se.