Våra datakällor

Här finner du mer information om de datakällor som ligger till grund för datat på Folkhälsokollen.

Valdatabaserna, Stockholms läns landsting

Valdatabaserna är en uppsättning avidentifierade sjukvårdsdatabaser, för hantering av ersättning till vårdgivare och av invånarnas val av vårdgivare, samt för uppföljning och analys av hälso- och sjukvården i länet och invånarnas sjukvårdskontakter. Databaserna innefattar hälso- och sjukvård med ersättning från Stockholms läns landsting, vilket i princip innefattar all sjukvård utom viss kommunal basal hemsjukvård och sjukvård inom särskilda boenden, samt sjukvård som finansieras helt med privata medel.

De databaser som legat till grund för beräkningarna av vårdvolymer i Folkhälsokollen är registren över vårdkontakter för öppenvård (OVR), slutenvård (SLV) och arvoderade privatpraktiker (ARV). Därutöver finns vårdkontaktregister över invånares vård i andra landsting (ULV, ULD) och vårdepisoder inom hemsjukvård (VPE), men dessa ingår inte i underlaget.

I vårdkontaktregistren finns varje vårdkontakt registrerad, med avidentifierade uppgifter om patienten (ålder, kön och boendeort), vårdgivaren (vårdenhet, typ av vårdenhet, vårdpersonal, geografiskt område mm) och innehållet i vården (diagnoser, kostnader, tidslängd, mm).Brister i dataunderlaget kan ibland förekomma, främst på grund av felaktigheter eller ofullständigheter i inrapporterade data från vårdgivare, eller i länkade undersystem.

Läs mer

Hälsa och vård, Stockholms läns landstings hemsida

Valhandboken, beskrivning av Valdatabaserna, kortversion, Stockholms läns landsting

Områdesdatabasen (ODB), Stockholms läns landsting

Områdesdatabasen (ODB) är en geografiskt baserad databas, som hanteras av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms läns landsting. ODB innehåller uppgifter om befolkningssammansättningen inom geografiska områden på olika nivåer och omfattar alla folkbokförda individer inom Stockholms län, exempelvis för kommuner, stadsdelar i Stockholm och kommunala planområden. Data uppdateras årsvis och finns i regel flera år bakåt i tiden. Jämförelser bakåt i tiden kan ibland vara vanskliga på grund av förändrade förhållanden och definitioner i de underliggande dataregistren och i regelverken för de verksamheter som hanterar grundregistren (exempelvis för olika socialförsäkringsregister).

Huvudområden som redovisas om befolkningen innefattar:

 • Demografi (ålder, kön, civilstånd, familjetyp)
 • Sysselsättning
 • Utbildning
 • Inkomst
 • Boende
 • Ohälsa (sjukskrivningar, sjuk-/aktivitetsersättning, ohälsotal)

Läs mer

Områdesdata, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting

Beskrivning av register och variabler i Områdesdatabasen 2013, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting

Stockholms läns folkhälsoenkät (Hälsa Stockholm)

Hälsa Stockholm är en studie om liv och hälsa i Stockholms län som startade 2002. Syftet med studien är att följa hur hälsa och livsvillkor fördelar sig i länet, mellan olika sociala grupper och över tid. Enkätundersökningar har genomförts 2002, 2006-2007, 2010 och 2014. Folkhälsorapporter baserade på dessa har getts ut vart fjärde år. Data från Hälsa Stockholm har använts i flera vetenskapliga studier om smärta, psykisk ohälsa, tobak, sjukfrånvaro samt sexualitet och hälsa.

För mer information se: http://folkhalsoguiden.se/halsa-stockholm/

Den senaste undersökningen genomfördes vid Statistiska centralbyrån (SCB) under perioden november 2014 – mars 2015. Deltagarna bestod av personer folkbokförda i Stockholms län i åldern 16 år och uppåt.

Enkäten sändes till tre olika grupper: personer som svarat på tidigare Hälsa Stockholm enkäter, ett nytt urval av ”yngre” (16-66 år) och ett nytt urval av ”äldre” (>67 år) personer.

Urvalsramen för de nya deltagarna hämtades från Registret över totalbefolkningen (RTB) avseende den 31 augusti 2014. I folkhälsokollen används data från tvärsnittsmätningen det vill säga de nya i enkätomgången. Svarsfrekvensen år 2014 var 38,7 procent bland de ”yngre” (16916 personer) och 60,1 procent bland ”äldre” (5 334 personer). Urvalet stratifierades efter kommun, förutom i Stockholms kommun där urvalet stratifierades på stadsdel.

Åldersgränserna för deltagare har varierat något under åren:

2002 och 2006: 18-84 år
2010: 18+ år
2014: 16+ år

Kalibreringsvikter

Bland personer som slumpas till en urvalsundersökning väljer en del att inte svara på enkäten de får. Och bland de som deltar är vissa grupper mer förekommande än andra. Exempelvis svarar kvinnor oftare än män, äldre oftare än yngre, svenskfödda oftare än utlandsfödda och personer med lång utbildning oftare än de med kort utbildning. För att det här inte ska påverka hur väl resultaten representerar befolkningsurvalet finns metoder som justerar snedvriden enkätdata.

I folkhälsoenkäten för Hälsa Stockholm har Statistiska centralbyrån (SCB) konstruerat så kallade kalibreringsvikter. Kort sagt använder kalibreringsvikterna information från olika befolkningsregister som korrigerar data så att den bättre representerar urvalet. Dessutom görs en så kallad åldersstandardisering för att underlätta jämförelser över tid och jämförelser mellan kommuner eller stadsdelar. Ålderstandardiseringen innebär att eventuella skillnader i data inte beror på hur gamla de som bor i området är.

Om du vill läsa mer om hur vikterna är uppbyggda finns utförlig information i Teknisk Rapport 2014.

Läs mer

Teknisk rapport för 2014

Vetenskapliga artikeln om studien:
Anna C Svensson, Peeter Fredlund, Lucie Laflamme, Johan Hallqvist, Lars Alfredsson, Anders Ekbom, Maria Feychting, Birger Forsberg, Nancy L Pedersen, Denny Vångerö and Cecilia Magnusson. Cohort Profile: The Stockholm Public Health Cohort. International Journal of Epidemiology 2013;42:1263–1272

Årsrapport Barnhälsovården i Stockholms län

Barnhälsovårdens verksamhet är universell och når i stort sett alla späd- och förskolebarn i Stockholms län. Under 2016 arbetade nästan 500 BHV-sjuksköterskor på BVC i länet, 175 640 barn var inskrivna inom barnhälsovården och sammanlagt gjordes 670 036 besök på någon av länets barnavårdscentraler.

Barnhälsovårdsenheten producerar årligen en rapport som syftar till att informera om barnhälsovårdens verksamhet samt redovisa hälsoindikatorer som speglar späd- och förskolebarns förutsättningar för en god hälsa i länet. Barnhälsovårdens årsrapport är baserad på data från bland annat barnhälsovårdsjournaler, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Områdesdatabasen i Stockholms läns landsting och Tandhälsovården.

Läs mer

Barnhälsovårdens årsrapport 2016

Databas över anmälda brott, Brottsförebyggande Rådet (Brå)

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället, genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

 • Anmälda brott
 • Konstaterade fall av dödligt våld
 • Handlagda brott
 • Misstänkta personer
 • Handlagda brottsmisstankar
 • Lagförda personer
 • Kriminalvård
 • Återfall i brott

Statistiska undersökningar

Brås årliga undersökningar mäter bland annat utsatthet för brott, förtroendet för rättsväsendet, hatbrott, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar.

 • Nationella trygghetsundersökningen
 • Skolundersökningen om brott
 • Hatbrottstatistik
 • Politikernas trygghetsundersökning

Läs mer

Brott och statistik, Brottsförebyggande Rådet