Nyhetsarkivet:

Ojämn fördelning av dagligrökare innebär ojämlik hälsa

Tobaksbruket i Stockholms län sjunker. På tolv år har mängden dagligrökare halverats, från 18,9 procent 2002 till 9,2 procent 2014. Men data visar också att minskningen sker i olika takt i olika grupper och i olika kommuner.

Rökning är vanligast bland män och enligt statistik är den procentuella andelen dagligrökare kraftigt varierande mellan kommuner. I Danderyd röker 3 procent av männen, medan motsvarande andel i Södertälje är 22,6 procent. Även bland kvinnor är förekomsten av dagligrökning ojämnt fördelad. Flest rökande kvinnor finns i Farsta där andelen är 16,7 procent, och minst i Danderyd där 5 procent är dagligrökare. Av denna data kan man utläsa att trots att rökning sjunker, så är rökning – och därmed hälsan – ojämnt fördelad bland Stockholms befolkning.


Tobakspreventiva insatser

Inom Stockholms läns landsting (SLL) finns ett uttalat mål att halvera rökningen till 2025. För att nå det målet och för att uppnå en mer jämlik hälsa bland befolkningen utvecklar och bedriver SLL flera verksamheter och projekt. Bland annat invigdes tidigare i höst Uppdrag tobaksprevention Stockholm som ska fungera som en tobakspreventiv samlingspunkt i Stockholms läns landsting. Det övergripande syftet är att minska rökning och vara ett stöd för andra aktörer som arbetar mot samma mål. Man arbetar dessutom aktivt för att bidra till en mer jämlik hälsa genom att rikta tobakspreventiva insatser till grupper som är särskilt utsatta och där rökning är mer vanligt.

Uppdrag tobaksprevention Stockholm omfattar även Sluta-Röka-Linjen (SRL) som i 20 år har erbjudit kostnadsfri rådgivning till tobaksbrukare. För att bli mer tillgängliga för grupper där rökning är vanligast, exempelvis utrikesfödda män, har man infört en tolktjänst som gör det möjligt att ta emot rådgivning på andra språk än svenska. Tolktjänsten har visat sig både tillämpbar och framgångsrik.

Läs mer om Uppdrag tobaksprevention Stockholm och Sluta-Röka-Linjen

>>Klicka här för att se en interaktiv karta över dagligrökare i Stockholms län>>.


Publicerad 2018-10-24
Citera gärna men ange källan

Vill du citera material från den här webbplatsen ska källan anges, det vill säga Folkhälsokollen.